sci
hub

to open science
Zhang, Qiang; Yao, Yi; Zhou, Dongsheng; Liu, Rui . (2015). Motion Key-Frame Extraction by Using Optimized t-Stochastic Neighbor Embedding. Symmetry, 7(2), 395–411. doi:10.3390/sym7020395 
10.3390/sym7020395