sci
hub

to open science
Yuhan Liu;Meiling Zhang;Jinjun Cheng;Yue Zhang;Hui Kong;Yan Zhao;Huihua Qu;. (2021). Novel Carbon Dots Derived from Glycyrrhizae Radix et Rhizoma and Their Anti-Gastric Ulcer Effect . Molecules, (), –. doi:10.3390/molecules26061512 
10.3390/molecules26061512