sci
hub

to open science
Markantes, Georgios K.; Michalaki, Marina A.; Vagenakis, George A.; Lamari, Fotini N.; Pitsi, Efthymia; Eliopoulou, Maria; Beratis, Nicholas G.; Markou, Kostas B. . (2019). Plasma Beta-Glucuronidase Activity: A Novel Tool to Distinguish Type 1 from Type 2 Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis?. European Thyroid Journal, 8(4), 215–220. doi:10.1159/000500355 
10.1159/000500355