sci
hub

to open science
Dongni Liu;Zhichao Ma;Wei Zhang;Bin Huang;Hongwei Zhao;Luquan Ren;. (2021). Superior antiwear biomimetic artificial joint based on high-entropy alloy coating on porous Ti6Al4V . Tribology International, (), –. doi:10.1016/j.triboint.2021.106937 
10.1016/j.triboint.2021.106937