sci
hub

to open science
Li, Xing; Dai, Jun-Wei; Wang, Hong-Xin; Wu, An-An; Zhou, Zhao-Hui . (2016). Chiral and achiral vanadyl lactates with vibrational circular dichroism: Toward the chiral metal cluster in nitrogenase. Inorganica Chimica Acta, 453(), 501–506. doi:10.1016/j.ica.2016.09.007 
10.1016/j.ica.2016.09.007