sci
hub

to open science
Zhao, Ting; He, Yue; Chen, Huali; Bai, Yan; Hu, Wenjing; Zhang, Liangke . (2017). Novel apigenin-loaded sodium hyaluronate nano-assemblies for targeting tumor cells. Carbohydrate Polymers, (), S0144861717310214–. doi:10.1016/j.carbpol.2017.09.007 
10.1016/j.carbpol.2017.09.007